Talha Bin Ubeydullah (RA), 598 yılında Mekke’de doğdu. Hazreti Talha’nın ismi Talha bin Ubeydullah bin Osman bin Amr bin Kâ’b olup, Künyesi Ebû Muhammed, lakabı Feyyaz ve Hayyir (Çok hayır işleyen)’dir. Hazreti Ebû Bekir (RA)ın tavsiyesine uyarak, İslâmiyeti kabûl etmiş, O’nun vasıtasıyla îmân edenlerin beşincisidir. Hazreti Talha, ticâretle uğraştığı için sık sık Mekke dışına çıkardı. […]

Hazreti Osman (RA) 580 yılında Taif’de doğdu. Kureyş’in zengin Ümeyye oğulları ailesindendir.Hz. Osman bin Affan (RA)cennetle müjdelenen on sahabeden biri ve dört büyük halifenin üçüncüsüdür.Hz.Osman (RA) ilk müslüman olanların beşincisidir. Hz. Ebû Bekir(RA) müslüman olduktan sonra samimi dostlarını ziyaret ederek hak dini onlara anlatır. Bu dostlarından biri de Hz. Osman’dı. Yaradılıştan halim selim, iyi ahlaklı […]

Habeşistan asıllı bir köle olan Hz. Bilal (RA), Bilal-i Habeşi ismi ile bilinir. İslam davetine ilk uyanlardan birisi olan Hz. Bilal, bundan dolayı en şiddetli işkencelere maruz kalmıştır. Hz. Bilal, İslama şiddetle karşı olan, Ümeyye bin Halef’in kölesiydi. Onun Müslüman olduğunu öğrenen Ümeyye onu bu yolundan çevirmek için türlü türlü işkenceler ve eziyetler uygulamış, onu […]

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (ASV)in hem damadı hem de amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali(RA) Peygamber Efendimiz’in İslam’a davetini kabul eden ilklerdendir. İslam Devletinin, 656-661 yılları arasındaki dördüncü halifesidir. Hz. Ali (RA) ın, babası Ebû Tâlib, annesi Fâtıma bint-i Esed, dedesi Abdulmuttalip’tir. Künyeleri Ebü’l-Hasan ve Ebû Türâb. “El-Murtezâ, kendisinden râzı olunan, Allah’ın rızâsını kazanmış” […]

İlk namazın kılınması ve Efendimiz (SAV)in ilk imam olarak namaz kıldırması ne zamandır? Allah’ın ilk vahyini Peygamber Efendimiz (SAV) e, “oku” emri ile getiren Cebrail Aleyhisselâm, o gecenin sabahı tekrar gelmiş ve Rasûlullah’a (SAV) abdest almayı ve namaz kılmayı öğretmiştir. Tahirü’l-Mevlevi, müslümanlıkta ibadet adlı eserinde, risaletin ilk günü Cebrail Aleyhisselâm’ın, Hz. Peygamber’e (SAV)imam olarak sabah […]

Hz. Ebu Bekir es Sıddîk (RA), 571 ve 634 yılları arasında yaşamış, Peygamber Efendimiz (SAV)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin ilkidir. Azaptan azad edilmiş mânâsına “atik”, dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da “sıddik” lâkabıyla anılmıştır. “Deve yavrusunun babası” manasına gelen Ebû Bekir adıyla meşhur olmuştur. Hz. Hatice (RA)’den sonra […]

Hatice bint-i Hüveylid veya Haticetü’l-Kübra,Hz. Muhammed Mustafa (SAV)in ilk eşi ve ilk Müslüman olan hanımdır. “Ümmü’l Müminin” müminlerin annesi adıyla anılır. Kureyş eşrafından olan Hazret-i Hatice (RA) cahiliyet döneminde “Tahire” ünvanı ile anılmıltır. Peygamber Efendimiz (SAV) ona “Kübra” lakabını takmıştır. Peygamber Efendimiz (SAV)in İbrahim dışındaki tüm çocukları ondan dünyaya gelmiştir. Erkek çocukları Kasım ve Abdullah […]

Sahabi, kimlere denir, kimler sahabi sayılır? Sahabe, sahabî kelimesinin çoğuludur. Dostlar, arkadaşlar manalarına gelir. Sohbet ve sahip kelimelerinden türetilmiştir. Ashab kelimesi ise, “sâhib” (dost, arkadaş) kelimesinin çoğuludur. Sahabî, Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i, peygamberliği sırasında gören, O’nunla konuşup görüşen, O’na iman eden ve müslüman olarak ölen kimselere verilen isimdir. Sahâbî’nin tanımı alimlere göre farklı […]